Lösenord:
E-post:


Tips & råd
Byggprocessen
Avtalsmallar
Svarta listan
Viktiga länkar
Informationsfilmer

Byggprocessen

När du ska anlita hantverkare är det mycket du ska tänka på:

Krävs det bygglov? Vid om - tillbyggnad krävs det oftast bygglov, även bygge av ett staket eller en mur kan kräva bygglov. Hör av dig till din kommun om du är osäker.

Tidsplan? Var ute i god tid med att planera ditt bygge.

Upphandlingsunderlag? Oavsett storlek på jobbet bör alltid ett noga angivet underlag finnas. Så att inga missförstånd kan uppstå. Det är både för din och hantverkarens trygghet. Vid större arbeten bör man ta hjälp av en arkitekt eller en byggkonsult som kan hjälpa dig med underlag och upphandlingar.

Totalentreprenad. Beställaren ingår ett avtal med en enda entreprenör som i sin tur kan anlita underentreprenörer för att utföra arbetet. Totalentreprenören utför arbetet utifrån de handlingar som beställaren har tillhandahållit. Beställaren har i dessa vanligen endast angett funktionskrav, varför entreprenadformen ibland kallas funktionsentreprenad.

Underentreprenader utförs på beställning av totalentreprenören. Denne ingår avtal med egna leverantörer, men avtalet mellan beställaren och totalentreprenören påverkas inte av totalentreprenörens leverantörsavtal.

Generalentreprenad: Innebär att du anlitar en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör, generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga anskaffa material och byggarbete. Anlita alltid en byggledare för att styra och kontrollera uppdraget.

Delad entreprenad: Innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare. Väljer du delad entreprenad bör du se till att varje entreprenör ger ett 10-årigt konsumentskydd och att någon av entreprenörerna tar på sig helhetsansvaret för samordningen på byggplatsen och att detta regleras i ett särskilt kontrakt.

En byggledare sparar oftast in mer kostnader än vad hans arvode betingar. Att ha tillgång till en byggledningskonsult som är fristående från projektörer, hantverkare och husleverantör är mycket värdefullt även på småhusentreprenader.

Kontrakt Se till att få med alla era önskemål skriftligt i kontraktet. Åberopa att ABS 05 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) skall gälla.

Försäkringar Som beställare är det viktigt satt du ser till att försäkringar blir tecknade inför bygget. Samt att du kontrollerar att samtliga konsulter och entreprenörer har försäkringar som gäller för de arbeten de utför.

Produktionsgarantiförsäkringen innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs.

Byggfelsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget ersätter väsentliga skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisken är 50% av gällande basbelopp. Även denna försäkring tecknas av entreprenören.

Bygganmälan Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart.

Det gäller när arbetet handlar om att:

Efter det att bygganmälan inkommit, sammankallar stadsbyggnadskontoret till ett byggsamråd, där du presenterar den kvalitetsansvarige du har utsett. Din arkitekt eller husfabrikant hjälper dig att ta fram handlingar för bygganmälan. Efter byggsamrådet är det klart att börja bygga.

Kvalitetsansvarig En behörig kvalitetsansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Byggherre är den som uppför, låter uppföra eller river en byggnad åt sig. Byggherren är den som enligt lag har ansvaret för att objektet uppfyller gällande bestämmelser. Och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna.

Den kvalitetsansvarige är en medhjälpare, som byggherren enligt PBL ( Plan och bygglagen ) är skyldig att anlita. KA skall utföra tillsyn och göra kontroller gentemot myndigheterna. Det är byggherren som ska utse en KA och en sådan ska vara certifierad. Kostnaden för en kvalitetsansvarig beror på byggets omfattning, kontrollera priset för ditt projekt.

Slutbesiktning Då huset är färdigt rekommenderas att en slutbesiktning utförs av en besiktningsman, för att reglera förhållandet mellan dig och entreprenören. En slutbesiktning är dock inget krav från kommunen. Om du har tecknat en färdigställande-, eller byggfelsförsäkring bör du stämma av med försäkringsgivaren att de godkänner besiktningsmannen. Hur besiktning av småhus skall gå till beskrivs i ABS 95.

Slutbevis Den kvalitetsansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du erhåller då ett slutbevis. Om byggnadsnämnden däremot anser att det brister i förutsättningarna att utfärda ett slutbevis, ska nämnden ta ställning till i vilken omfattning byggnaden får användas innan bristerna avhjälpts.


Svensk Hantverksförmedling